goldbar.jpg (1162 bytes)

Vide un veselība

goldbar.jpg (1162 bytes)

Mācību palīglīdzeklis

goldball.gif (1009 bytes) Autori: doc. R.Jūrmalietis, lekt. R.Birziņa.


goldball.gif (1009 bytes) Anotācija:

Mācību materiāls izmantojams kursa “Vide un veselība” apguvei; tā mērķis ir attīstīt vides veselības holistisku uztveri kā nepieciešamu nosacījumu sabiedrības veselības harmonizēšanai. Minētā mērķa sasniegšanai materiāls sniedz informāciju, kas veicina izpratni par veselības holistisko būtību un cilvēka multidimensionālās vides pretrunīgo ietekmi uz veselību, kā arī stimulē studentu sistēmisko domāšanu. Materiāls demonstrē vides veselības holistisko modeli kā veselības problēmu cēloņu izpratnes un šo problēmu risināšanas instrumentu. Materiāls pievērš īpašu uzmanību veselības psiholoģiskajai dimensijai, atsedzot tās potences veselības un cilvēka-vides mijiedarbību harmonizēšanai.


goldball.gif (1009 bytes) Mērķauditorija: skolotāji; universitāšu dabas, tehnisko, sociālo un humanitāro zinātņu studenti un maģistranti (C izvēles kurss).


goldball.gif (1009 bytes) Nepieciešamās priekšzināšanas: dabaszinātņu un filozofijas pamati vidusskolas mācību programmas apjomā.


goldball.gif (1009 bytes) Ieteicamā literatūra:

  1. Capra, F. The Turning Point: Science, Society and The Rising Culture. - Flamingo, 1983.
  2. Eglīte, M. Cilvēka ekoloģija. - LMA, 1993.
  3. Morgan, M.T. Environmental Health. - Wm. C.Brown & Benchmark, 1993.
  4. Vides veselības rīcības plāns Latvijai. - LR Labklājības ministrija & VARAM, 1998.
  5. Yassi, A., Kjellstrom, T., de Kok, T., Guidotti, T. Basic Environmental Health (Draft). - WHO, UNEP, UNESCO, CRE COPERNICUS, 1997.

goldbar.jpg (1162 bytes)

home.gif (926 bytes)arrbyr.gif (961 bytes)

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008