Par projektu

Projekts “Tālākizglītības programmas “Bioloģijas skolotāja profesionālā pilnveide” izstrāde un aprobācija” (Nr. 2006/0226/VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5.2./0021/0063)
Projekta mērķis ir veicināt bioloģijas skolotāju profesionālo pilnveidi, sekmējot mūsdienīgu, augošā darba tirgus prasībām atbilstošu zināšanu, kvalifikācijas un prasmju apgūšanu, būs nozīmīgs skolotāju kapacitātes un kompetences palielināšanā, nodrošinot katra indivīda personisko attīstību, sniedzot iespēju brīvi izvēlēties savām vajadzībām un interesēm atbilstošu programmu apguvi.
Projektā paredzēts izstrādāt no 4 atsevišķiem moduļiem (A – Teorētiskais modulis (24 st.), B – Bioloģijas pasniegšanas metodoloģiskais modulis (18 st.), C – Praktisko darbu modulis (18st.), D – IKT izmantošana bioloģijā (36 st.)) sastāvošu bioloģijas skolotāju tālākizglītības programmu, kas paaugstinās skolotāju profesionālās, pedagoģiskās un IKT kompetences. Programmas izstrādē iesaistīsies akadēmiskie mācībspēki un praktizējoši skolotāji. Pēc programmas izveides tiks sagatavoti mācību materiāli un kā mācību palīglīdzeklis bioloģijas apguves efektivitātes paaugstināšanai izveidota digitālā datorspēle (ar atvērtā koda iespējām). Izveidotos materiālus un datorspēli ievietos projekta mājas lapā, padarot pieejamu ikvienam. Mājas lapa nodrošinās arī diskusijas iespējamību, veidojot atgriezenisko saikni starp izstrādātāju un lietotāju. Programmas aprobācija notiks, veicot apmācību. Projekta laikā tiks apmācīti 12 Rīgas un 2 citu Latvijas rajonu vispārizglītojošo skolu pamatskolas un vidusskolas bioloģijas skolotāji, kā arī viens profesionālās izglītības iestāžu pedagogs. Tiks veikts programmas pašnovērtējums un kursa dalībnieku vērtējums, programma tiks iesniegta saskaņošanai IZM. Projekta noslēgumā notiks informatīvs pasākums. Projekta ilgums viens gads (01.01.2007.-31.12.2007.)
Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008