Pielikums

Temperatūras skala

Celsija skala

Nosaukta par godu zviedru astronomam Celsijam (Anders Celsius 1701-1744), kurš 1742. gadā šo skalu izveidojis. Skalā par atskaites punktiem pieņemta tīra ūdens sasalšanas temperatūra (0 grādi) un tīra ūdens vārīšanās temperatūra (100 grādi) standarta apstākļos. Starpība starp šīm abām vērtībām tika sadalīta 100 daļās (100 grādos).

Kelvina skala

Nes skotu inženiera, matemātiķa un fiziķa Kelvina vārdu (William Thomson, 1st Lord Kelvin 1824-1907), kurš, sadarbībā ar fiziķi Džoulu, šo skalu izveidojis 1862. gadā. Šī skala sākas ar zemāko, teorētiski iespējamo, temperatūru, ko sauc par absalūtās nulles temperatūru. Šādā temperatūrā molekulu kustība vairs nav iespējama. Pēc Kelvina skalas nav negatīvu temperatūru. Kelvina skalu visbiežāk lieto zinātnieki, īpaši fiziķi, astronomi un tā ir SI sistēmas temperatūras skala. Viena grāda iedaļas vērtība Kelvina skalā sakrīt ar viena grāda vērtību pēc Celsija skalas, tikai atskaites punkti ir atšķirīgi. 0 grādi pēc Kelvina skalas ir vienādi -273.15oC. Attiecīgi 0oC ir vienādi ar 273.15 K, bet 100oC ir vienādi ar 373.15 K.

Fārenheita skala

Skalu 1714. gadā ieviesis vācu fiziķis Fārenheits (Gabriel Daniel Fahrenheit 1686-1736). Pēc šīs skalas ūdens sasalšanas temperatūra ir 32oF, bet ūdens vārīšanās temperatūra ir 212oF. Ūdens sasalšanas temperatūra šājā skalā pacelta virs nulles, lai izvairītos no negatīvām temperatūrām. Fārenheita grāda vērtība neatbilst celsija grāda vērtībai: 1oC = 1,8oF. Vairākās valstīs Amērikas kontinentā Fārenheita skala tiek lietota par pamata temperatūras skalu ikdienā, tāpat kā pie mums Celsija skala.

Reomura skala

Skalu 1730. gadā izveidojis franču zinātnieks Reomurs (René-Antoine Ferchault de Réaumur 1683-1757). Šī skala mūsdienās praktiski vairs netiek lietota un tai ir palikusi vairs tikai vēsturiska vērtība. Līdzīgi Celsija skalai pēc Reomira 0oR atbilst ūdens sasalšanas temperatūrai, bet ūdens vārīšanās temperatūra ir 80oR.

Atsevišķi temperatūru piemēri pēc dažādām temperatūru skalām.
 
  Absolūtā nulle N2 vārīšanās CO2 sublimācija H2O

sasalšana

Cilvēka ķermenis H2O

vārās

Kvēldiegs

spuldzē

oC -273,15 -195,79 -78,48 0 37 100 ~ 2 500
K 0 77,45 194,67 273,15 310,15 373,15 ~ 2 773
oF -459,67 -320,4 -109,26 32 98,60 212 ~ 4 532
oR -218,52 -156,63 -62,78 0 29,6 80 ~ 2 000

Pārrēķins no vienas skalas uz citu. [ ] iekavās liekama temperatūras vērtība pēc skalas, ko norāda iekavās ierakstītais apzīmējums.

K / oC pāreja:

[K] = [oC] + 273.15

[oC] = [K] - 273.15

oF / oC pāreja:

[oF] = [oC] x 1,8 + 32

[oC] = ([oF] - 32) / 1,8

Temperatūru kalkulators:
http://www.ilpi.com/msds/ref/tempunits.html;
http://www.nodc.noaa.gov/dsdt/ucg/

 

Lapu atjaunoja Mārtiņš Pētersons
EU ESF LU LU BF Latvijas Daba 29.02.2008